Statut
Statut SGZM (pdf - 194 kB)


STATUT
STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA


Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO
MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: STOWARZYSZENIE GMIN
ZACHODNIEGO MAZOWSZA
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Milanówek
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Cele i zadania Stowarzyszenia
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego,
 2. Obrona wspólnych interesów gmin,
 3. Reprezentowanie interesów gmin,
 4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gmimami a administracją rządową i samorządową.
 5. Integrowanie działań gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin,
 6. Inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego.
 7. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin, w zakresie:
  a) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi
  b) rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
  c) edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  d) rozwoju dialogu społecznego,
  e) rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w rym edukacji obywatelskiej,
  f) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
  g) upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarach wiejskich
 8. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.
§7
Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele między innymi przez:
 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego,
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorządów i stowarzyszonych gmin,
 3. Przedstawienie administracji rządowej własnych projektówi rozwiązań dotyczących istotnych spraw stowarzyszonych gmin,
 4. Podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin, współdziałanie w realizacji form pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 5. Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych,
 6. Wyrażania opinii i istotnych sprawach gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych,
 7. Udzielanie innej pomocy gminom zrzeszonym na ich wniosek, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, turystyki, komunikacji itp.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy członków Stowarzyszenia z podmiotami zagranicznymi.
 9. Promocję wzorów najlepszej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego,
 10. Organizacja wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej,
 11. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, sesjach naukowych.
§ 8
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i do czasu likwidacji Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki
§9
 1. Członkami Stowarzyszenia są gminy, które złożą przez swych przedstawicieli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy, które przedłożyły uchwały Rad Gmin o przystąpieniu na członków SGZM, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia; a także gminy zagraniczne na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
 1. Korzystania przez swych przedstawicieli z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej,
 4. Korzystania z innych form pomocy Stowarzyszenia.
§ 11
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
 1. Popieranie działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie pomocy jego organom w realizacji celów statutowych,
 2. Regularnie opłacanie składki członkowskiej,
 3. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
§ 12
Utrata członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić wskutek:
 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Gminy - członka,
 2. Likwidacji gminy,
 3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadkach określonych w § 21 pkt. 7 Statutu.
Majątek Stowarzyszenia
§13
Majątek Stowarzyszenia stanowią·
 1. Wpływy ze składek członkowskich,
 2. Dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
 3. Opłaty pobierane od gmin niezrzeszonych za usługi Stowarzyszenia dokonywane w interesie i na zlecenie danej gminy,
 4. Darowizny i zapisy na rzecz Stowarzyszenia,
 5. Dotacje.
§ 14
Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetów gmin.
§ 15
Wysokość składki członkowskiej od 1 mieszkańca gminy i terminy płatności ustala Zgromadzenie Ogólne.
§ 16
 1. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd.
 2. Zobowiązania majątkowe podejmuje Zarząd z tym, że wystarczające są podpisy dwóch członków Zarządu.
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Organami Stowarzyszenia są.
 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§17a
 1. Zgromadzenie Ogólne może powoływać inne komisje.
 2. Zarząd może powołać zespoły ekspertów jako ciało pomocnicze w realizacji zadań Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może powoływać swoje przedstawicielstwo w formach najbardziej dostosowanych do swoich potrzeb i okoliczności
§ 18
 1. Kadencja organów stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Zarząd działa pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne.
§ 19
Najwyższym organem i władzą stanowiącym Stowarzyszenie jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każda gmina ma jeden głos.
§ 20
W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą Przewodniczący Rad Gmin oraz Burmistrzowie i  Wójtowie Miast i Gmin lub osoby przez nich upoważnione.
§ 21
Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
 1. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 2. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,
 3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3a Przyjmowanie programów i planów działania Stowarzyszenia
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. Decydowanie o składkach członkowskich zgodnie z § 15 Statutu,
 6. Decydowanie o przyznaniu i wysokości diet i ryczałtu dla Zarządu Stowarzyszenia,
 7. Podejmowanie uchwał o wykreślenie członka ze stowarzyszenia w przypadkach:
  a) zalegania z opłata składek za okres dłuższy niż 1 rok,
  b) uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
 8. Rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego,
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 10. Likwidacja Stowarzyszenia,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§ 22
Zgromadzenia Ogólne mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23
 1. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje pisemnie Prezes Zarządu jeden raz na rok podając termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być wysłane na 14 dni przed terminem jego odbycia.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek jednego z członków Stowarzyszenia,
 3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia Ogólnego w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub inicjatywy - Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
§ 24
Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Zgromadzenia Ogólnego dokonane w formie
dowolnej jest ważne jeżeli zostało doręczone na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 25
 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy reprezentantów gmin członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu, zmiany Statutu i likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy reprezentantów gmin członków Stowarzyszenia
 3. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym
 4. Uchwałę w sprawie głosowania tajnego nad uchwałą podejmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia
§ 26
1 Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa i 2 Zastępców (Wiceprezesów)
§ 27
 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne przy zachowaniu zasady jednoosobowej reprezentacji gminy w Zarządzie
  2a Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia ma Prezes Zarządu i pozostali uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego
 3. Zastępców Prezesa (Wiceprezesów) wybiera Zarząd na wniosek Prezesa.
 4. Dla ważności wyboru Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda osoby wybieranej.
§ 28
Pracami Zarządu kieruje Prezes zwołując jego posiedzenie w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. Ustalanie projektów i założeń planów i programów działania Stowarzyszenia
 3. Wybór zastępców Prezesa (Wiceprezesów) na wniosek Prezesa,
 4. Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu.
§ 30
 1. Zarząd może wykonywać swoje zadania i kompetencje przy pomocy zaangażowanych wyspecjalizowanych osób fizycznych i prawnych.
 2. Obsługę Zarządu Stowarzyszenia prowadzi Biuro Zarządu. Zasady organizacji Biura ustala Zarząd.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, warunkiem ważności uchwał jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
§ 31
 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne, przy zachowaniu zasady jednoosobowej reprezentacji gminy
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli budżetu i oceny realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz składa swoje sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnego.
 3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność większości członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy
Postanowienia końcowe
§ 32
W razie podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5-7 osób.
§ 33
Komisja Likwidacyjna dokona podziału majątku Stowarzyszenia pomiędzy jego członków stosownie do uchwały Zgromadzenia Ogólnego.
2008-08-26 14:29:34 | drukuj
Partnerzy

poprzednie zamknij następne